Siverek Araç Kiralama

KUR HESAPLA

loading
19.6.2017
Siverek Araç Kiralama

Siverek Güney Doğunun , Bir kültür ve asalet kentidir. Siverek Güneydoğuda , İslamın ve imanın öne çıktığı bir kültür mozayiği şahsiyetli olduğu kadar , cesaretli ,yiğit insanların yaşadığı bir itibar şehridir.Siverek tarihi camileriyle , kendine mahsus örf ve adetleriyle ,gözleri kamaştıran bir şehrimizdir. Siverek, kenarından bakanları içine çekecek kadar her yönüyle cazip ve engin bir derya gibidir. Bağları, üzüm türleri, pekmezi, pestili, kesmesi, mayoş narları, sütü, peyniri ve ayranıyla ve hepsinden önemlisi suyu ve havasıyla bir başka güzeldir Siverek.


Kentin bu günkü ekonomik ve sosyal yapısına bakarak Siverek’li ince esmer endamı, gür siyah bıyıkları, şahin bakışları, iri ve ela gözleri, ve her göreni kendisine hayran eden levendane yürüyüşü ile tam bir Osmanlı efendisidir. Siverek’te yaşayan insanlar daima taşan, kabaran ve coşan bir sevdanın kahramanlarıdır. Siverek’lide bazen haklı bir öfkenin heybetini ifade eden sert bir bakış görebilirsiniz. Sakın telaşa kapılmayınız. Zira kesinlikle bu bakış yara değil, ağyaradır. Şanlıurfanın kurtuluşunda Siverek’linin katkısını unutmak vefasızlık olur.Ancak Siverek’lilerin sert bakışları altında munis ve dostane bir vefa vardır.


Siverek’te ilme ve ilim adamlarına gösterilen saygı, her türlü takdirin üstündedir. Kendisine hizmet eden herkese Siverek’li minnet duymakta ve takdir hislerini gizleyememektedir. Zaten “Bu şehirde en sevilmeyen şey nedir ? ” diye sorarsanız, herkes “Vefasızlıktır” diye cevap verir. “ En affedilmez suç nedir ? “ diye sorarsanız, “dostlara ve kimsesizlere karşı kaba davranmaktır.” diye cevap verirler.”En geçerli meta (servet) nedir ?” diye sorarsanız , “Mertlik, cesaret, doğruluk ve asalettir.” derler. Işte Siverek’i ve Siverek’liyi tanımak için lütfen bu pencereden bakmalısınız.


Siverek, sönmüş, bir yanardağ olan Karacadağ'ın batısında, Fırat'a doğru uzanan bölgede, Diyarbakır-Şanlıurfa-Adıyaman arasındaki üçgende kurulmuş bir şehirdir.


Tarihi, Sümer ve Asurlulara kadar uzanan şehir, Asurlular döneminde yığma bir tepe üzerine inşa edilen kale etrafında kurulmuştur. Şehire hükmedenler tarafından zaman zaman onarılan kalenin son olarak Bizans İmparatoru II.Costantin tarafından Diyarbakır'a gelecek saldırıları önlemek ve çevredeki önemli yolları kontrol altına almak amacıyla yeniden tamir ettirilmiştir. Tarihte pek çok medeniyetlere beşiklik eden ve değişik milletlerin hakimiyetine giren Siverek, Milattan sonra Araplar, İranlılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlı İdarelerinde çok mamur günler geçirdiği gibi, çeşitli savaşlarda tahrip edilip yıkık bir köy halini aldığı zamanlar da olmuştur. Diyarbakır'ın fethinden önce Halid b.Velid tarafından eyalet merkezi olmuş, daha sonra Bizanslıların idaresinde Batlamyus'un rivayetine göre Kontopolis'lik yapmıştır. Selçukluların Anadolu'ya girmesiyle, Melikşahın komutanlarından Bozan Bey tarafından (1097) Urfa Kontluğuna,daha sonra Musul Atabeyi Nureddin Zengi idaresine geçmiştir. 1400'lerde Timur'un tahribatından nasibini alan Siverek sırasıyla Mısırlıların (1426), Akkoyunluların (1435), bilahere İranlıların eline (1451) geçmiştir. Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye Savaşı dönüşünde (1517) Osmanlı idaresine geçen şehir, İranlılar tarafından tekrar zaptedilmişse de, bu uzun sürmemiş, 1535 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından tekrar Osmanlıların idaresine geçmiş ve Harput eyaletine bağlı bir kaza merkezi yapılmıştır. Osmanlı idarecileri tarafından zamanla şehire camiler, hanlar, medreseler, hamamlar ve çarşılar yapılıp kalesi tamir edilerek, 1908 yılında mutasarraflık yapılarak Çermik, Hilvan (Karacurun), Viranşehir Siverek'e bağlandı.


Milli mücadelede ve Urfa'nın kurtuluşunda çok büyük kahramanlıklar gösteren Siverek 1923'te vilayet merkezi yapıldı. Ancak Sivereklilerin bu mutlu sevinçleri fazla uzun sürmedi. Bölgedeki aşiret yapılanması ve bu aşiretler arasındaki akıl almaz rekabet ve şahsi ihtiraslar maalesef Siverek vilayetinin 1926 yılında ilçe yapılmasına sebebiyet vermiştir.


İşte Siverek'in Cumhuriyet devri macerasının başlangıcı... 1926'dan 1996'ya kadar tam 70 yıl... Evet tam 70 yıl... Bu uzun yıllar içinde Siverek geniş arazisi, verimli toprakları, mücadeleci ve çalışkan insanları ile pek çok il merkezini sosyal ve kültürel açıdan geride bırakarak, ama maalesef çok acı günler yaşayarak, günümüze bir mücadelenin (il olma mücadelesinin) adeta sembolleşen şehri olarak Türkiye gündemine yerleşmiştir.


Türkiye genelinde kültür ve ilim dünyamıza pek çok değerli isimler armağan eden Siverek, maalesef belli başlı üç nedenle kendisine layık olan ve gelmesi gereken yere gelememiştir.


1.Aşiretler arasında bitip tükenmek bilmeyen ve bölgede adeta sosyal bir kangren olan kan davaları ve ölümler... Yerleşik hayatı cehenneme çeviren kan davalarının sosyal ve ekonomik, hatta zirai hayata getirdiği zararları yeri geldikçe inceleyeceğiz.


2. 1970'lerden sonra başlayan anarşi ve terör olayları,Siverek'i ve çevresini çalkalamış,şehri zaman zaman yaşanmaz bir hale getirmiştir. Bunun neticesi olarak pek çok insan ve bilhassa zengin ve şehirli tabaka Siverek'i terk etmiştir.Bunun yanı sıra okumuş kitle de büyük şehirlere giderek beyin ve sermaye göçüne sebep olmuşlardır.


3.Siverek'in ilçe merkezi olarak kalması ilçede gerekli alt yapı ve yatırımların yapılmamasına neden olmuş.Diyarbakır ile Şanlıurfa illeri arasında sıkışmış, bu iki büyük il ile rekabet imkanı da olmadığından buralara da büyük oranda sermaye ve yetişmiş insan gücü vermiştir.


Siverek'te yapılması gereken ve Siverek'in hakkı olan özel ve kamu yatırımları maalesef yukarıda sayılan üç nedenle çevre illere kaymıştır.Kısaca bugün Siverek,sosyal, kültürel,ekonomik,sanayi ve idari yönden olması gereken yerde değildir.
SİVEREK'İN İSMİ


Geçmişi millattan öncesine dayanan, Sümer, Akad, Asur, Eti, Mitani, Bizans, Arap, Selçuklular ve Osmanlılardan günümüze kadar çok değişik kavim ve milletlere beşiklik eden Siverek şehrinin tarihi kadar ismi de değişmiştir. Çeşitli merhalelerden geçerek bu günkü halinde karar kılmıştır SİVEREK ismi bu günkü şeklini alıncaya kadar değişik şekillerde söylenmiş ve Sümer, Hitit, Asur, Mittani, Bizans ve Arapların bu şehre verdikleri isimlerin sanki bir özeti olarak ortaya çıkmıştır.İşte tesbit edebildiklerimizden bazıları; KİNABA, SURK, SEVAVORAH, SEVAVARAK, SEVAVEREK, SEBABEREK, SİBABARKA, SIKLIS, SÜVEYDA, SERREK ve SENN... Sanki, tarih içinde kullanılan bu İSİMLER macun yapılarak bunlardan "SİVEREK" çıkmıştır. Siverek isminin bu şeklini alması bile,onun tarihin çok eski devirlerine kök saldığını göstermektedir. Yaptığımız araştırmada Siverek adının kaynağı ve manası şu şekilde ortaya çıkmıştır;


SEVAVEREK:Bizans ve Ermeni kaynaklarında Siverek için kullanılan bu isiminin kelime manası "SEAV":siyah " AVEREK":harebeler yani siyah harebeler anlamına gelmektedir.


SURK:Kırmızı toprak anlamına gelen bu ismi Sasaniler vermişlerdir.


SERREK:Farsçada birşeyin başı ,veya baş damarı anlamındaki bu ismi İranlılar vermişlerdir.


SENN:Diyarbakır'ı ele geçiren Bekir b. Vail kabilesi,bölgenin tamamına hakim olmak istediğinde Siverek kalesi önlerinde bir engel olarak kalmıştı SENN ise arapçada Diş ya da engel anlamına gelmektedir.Diyarı- bekire bu ismin verilmesi Bekir bin Vail kabilesinin namına nisbetle olmuştur.


SÜVEYDA: Arap ve Bizans kaynaklarında , Arapların Siverek için "es_Süveyda " ismini kullandıkları anlaşılmaktadır. Süveyda siyah manasında kullanıldığı gibi, daha çok kalpteki siyah nokta, yani kendsine aşık olunan , sevilen , sevda manasına da gelmektedir. Ermeni ve Süryani kaynaklarındaki manası ( siyah harabeler) kalpteki siyah nokta ile günümüze kadar gelen siyah taşlar birbirine uygunluk arzetmektedir. Bu gün bile Siverek'in siyah taşları meşhurdur.


Çeşitli kaynaklardan öğrendiğimize göre Siverek hakimiyetine girdiği kavimlerin dilinde birbirine yakın isimlerle anılmıştır. Bunlardan :


Sümer,Hitit, Akatlar, ; Sevavorah,


Asuri ve Sonrakiler ; Sevaverek ,


Bizanslılar (Ermeni ve Süryaniler) Sevaverek


İranlılar ; Surk ve Serrek,


Araplarda ise Senn ve Süveyda ile isimlendirilmiştir.Yine bazı kaynaklarda ve halk arasında "KANKALESİ"ya da "KİNABA" diye adlandırıldığı da bildirilmektedir. Bu gün bile halk arasında bu isimlerden bir kısmı (Surk, Kankalesi) kullanılmaktadır.


İnsanın,sanki tarihte bu beldeye verilen isimler bir kaba konup karıştırılmış ve içinden "SÜVEREK", "SEVEREK" ve bu günkü "SİVEREK" çıkmıştır diyesi geliyor.


tarih2


ŞEHRİN KURULUŞU


Mazisi milattan önce 5000'li yıllara kadar uzanan Siverek'in ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesin bilinmemekle beraber Sümer, Asurlar, Medler, Eti,Kamuk, Hurri ve Mitanilerin burada değişik zamanlarda hüküm sürdükleri hem eski tarih kaynaklarında, hem de son zamanlarda yapılan tarihi kazılardaki buluntular sayesinde anlaşılmaktadır. Şehrin etrafında kurulduğu kale ilk defa Asurlular tarafından yapılmıştır. Daha sonra Bizanslıların eline geçen Siverek kalesi Diyarbakır'ın dış saldırılara karşı korunması ve ordu konaklama yeri olarak kullanılmıştır.


Yığma bir tepe üzerine inşa edilen ve tarih içinde pekçok medeniyete sahne olan Siverek, bu zaman içnde bazen imar edildi, bazen de karşı tarafın saldırılarına uğrayarak tahrib edilip köy halini aldı.Kısaca Siverek umranı da, hüsranı da yaşamış pekçok med-ceziri görmüş, ama bu dalgalarda erimeyerek günümüze kadar gelebilmiş bir beldedir.


YÖNETİM SAFHALARI


Dicle ile fırat arasındaki bölgede yer alan ve tarihi Milattan çok önceye dayanan Siverekte değişik kavimler hüküm sürmüşlerdir.


SÜMERLER:M.Ö.3500-2800 Yıllarında Siverek'te, Hassek Höyük'te ve bölgede hüküm sürmüşlerdir.


AKADLAR:M.Ö.2800-2500 Yıllarında Sümerlerin yenilgisinden sonra bölgede hüküm sürmüşlerdir.


BABİLLER:M.Ö.2500'lerde Sümerlerin bölgeden çekilmesinden sonra hüküm sürmüşlerdir.


HİTİTLER:M.Ö.1600 Yıllarında Mitanni'lerin egemenliğine son veren Hititler Mezopotamyanın kuzeyinde ve Siverek civarında hüküm sürmüşlerdir. Siverek'e bağlı Taşlı köyünde 1939 yılında Hititlere ait bir heykel bulunmuştur.Araştırmacılar ve arkeoloğlar bu heykelin Hitit ilahı olan Kinaba'ya ait olduğunu iddia ediyorlar.Ayrıca kalenin güneyinde bulunan Yeraltı hamamındaki aslanlı kurna ile duvardaki aslan başı kabartması Hitit kültürünün özelliklerini taşımaktadır.Hititler döneminde Kinaba ( Siverek ) önemli bir idare merkezi olmuştur.


ASURLULAR:M.Ö.11.ve 10.yüzyıllar bölgede Asurluların Arap kökenli Aramileri bozguna uğrattıkları ve Diyarbakır bölgesinde,Diyarbakır dahil Kuzey Mezopotamyada hüküm sürdükleri ve Siverek'i Asur eyaleti haline getirdikleri yıllardır.Asurluların hakimiyeti M.Ö. 600 yıllarına kadar sürmüştür. Bu dönemde Siverek savaşlarda yakılıp yıkılmıştır.Bir köy halini alan Siverek daha sonra Perslerin bölgeye gelmesiyle tekrar canlanmaya başladı.Perslerin hakimiyeti Makedonyalı Büyük İskenderin bölgeye girmesiyle son bulmuştur. Büyük İskenderin ölümüyle Makedonyalıların bölgedeki hakimiyeti son bulmuş ve bölge M.S. ilk yıllarda Romalıların eline geçmiştir. M.S. 240 Yıllarında Sasaniler Romalıların elinde bulunan bölgeye Kral Ardeşir komutanlığında sahip oldu.Ancak Romalılar bölgeyi Sasanilerden tekrar geri aldılar.


BİZANSLILAR:Romalıların elinde bulunan Siverek, Doğu Roma İmparatorluğunun Bizans İmparatorluğu adını almasıyla uzun süre bu devletin egemenliğinde kaldı M.S.540 yıllarında tekrar Sasanilerin eline geçmiştir. Sasaniler hükümdar Nuşirevani Adil ile II.Hüsrev zamanlarında bölgeye hakim olmuşlarsa da Bizanslılar bölgeye tekrar egemen olmuşlardır.


MÜSLÜMANLAR: Bölgeye girişleri ilk defa Hz.Ömerin Hilafeti döneminde olmuştur Ebu Ubeyde Bin Ğanem Komutanlığındaki İslam ordusu 637-639 yılları arasında Diyarbekir ve Siverek'i almışlardır. Başka bir Rivayette de Diyarbakır'ın fethi sırasında Halid b. Velid'in bölgeye geldiği, Diyarbakır ve Siverek'in onun tarafından alındığı bildirilmektedir.Daha sonra Emevi ve Abbasi dönemlerinde de İslam hakimiyeti altında kalan Siverek'te kısa aralıklarla yönetim değişiklikleri olmuştur.


Haçlı seferleri sırasında tekrar Bizanslıların eline geçen (1069) Siverek, Malazgirt Savaşından sonra Melik Şah döneminde Bozan Bey tarafından feth edilerek, tekrar İslam hakimiyetine girmiştir. Ancak haçlı seferleri sırasında (1097) Urfa Kontluğuna bağlanan Siverek, 1200 yılında Musul Atabeyi Nureddin Zengi tarafından feth edilmiştir. 1256 yılında Moğollardan Hulagu'nun ve daha sonra (1400) Timurun istilalarına uğramıştır.Bundan sonra sırasıyla Mısır Memluklularının, 1435 yılında Akkoyonluların, 1508 de ise Safevilerin eline geçti.


OSMANLILAR:Siverek ilk defa 1517 yılında Osmanlıların eline geçti. Yavuz Sultan Selim Mercidabık Savaşı sırasında Siverek'i Osmanlı topraklarına katmıştır.Ancak Safeviler 1522 yılında Siverek'e bir daha girdiler.1535 yılında Irakeyn seferine çıkan Kanuni Sultan Süleyman hastalanınca Karacadağ'da konaklamış ve oradaki suyla şifa bulmuştur.İşte bu sırada Siverek Osmanlı hakimiyetine girmiştir.Bu dönemde pek çok imar faaliyetine sahne olan Siverek'te camiler,hanlar,hamamlar,çeşmeler ve çarşılar yapılarak Siverek kalesi de yeniden tamir edilmiştir.1908'de Viranşehir,Çermik ve Karacurun (Hilvan) kendisine bağlanarak mutasarrıflık yapılmıştır.


CUMHURİYET DÖNEMİNDE SİVEREK


Yukarıda görüldüğü gibi bir çok kavimlere beşiklik eden, saadeti de şekaveti de gören,eyalet merkezliğinden köye, köyden mutasarrıflığa inip çıkan ve tarihin dalgalarına karşı direnerek ayakta durmayı başaran Siverek,Osmanlı devletinin yıkılışının ardından Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasıyla yeni bir döneme girmiştir.


Daha önceki dönemlerinde Başkentlik, Eyalet,Sancaklık, mutasarrıflık ve vilayetlik gibi aşamalar geçiren Siverek,Cumhuriyet dönemine Diyarbakır vilayetine bağlı sancak olarak girmektedir.


Milli Mücadelede göstermiş olduğu büyük kahramanlıklardan ve bağlılıktan dolayı 1923 yılında Viranşehir ve Çermik ilçeleri de kendisine bağlanarak vilayetlikle mükafatlandırılmıştır. 1926 yılına kadar vilayet kalan Siverek, kurtuluş savaşının vermiş olduğu ağır harabiyete rağmen sosyal, kültürel, eğitim ve ekonomik açıdan şehir olma vasfını koruyordu. Siverek tam kalkınma ve gelişme devresine gireceği sırada,aşiretler arasındaki çekişmeler ve yerel yöneticilerin de isteğiyle 1926 yılında ilçe yapılarak Urfa'ya bağlanmıştır. İlçe yapılmasıyla beraber adeta gelişmesine set çekilmiştir. Bu dönemden itibaren bir çok alanlarda gerileme başlamıştır. 4314 Km2 yüzölçümüne sahip olan Siverek, 2 veya 3 (Tuceli,Aksaray,...)il merkezi hariç tüm, illerin ilçe merkezi yüz ölçümlerinden büyüktür ve her yönüyle gelişmeye müsaittir. Siverek'te belediye Cumhuriyet'ten önce kurulmuştur. İlçe olmadan önceki Siverek'in gelişmişliğini anlamak için aşağıdaki bilgileri okumak yeterlidir. 1893 Osmanlı nüfus sayımlarında Siverek'in merkez nüfusu 30.713 tür l905 Diyarbakır vilayet salnamesinde 35,000.Aynı salnamede bir hükümet konağı, iki cami,üç mescit,bir kilise,iki medrese(Lise sonrası okul) bir İdadiye (Lise), bir Rüştiye (Orta okul), üç iptidaiye (İlk okul), altı sübyan mektebi (ana okulu),dört azınlık okulu (Gayrı müslim okulları), dört han, iki hamam, bir çarşı ,ve beş çeşme olduğu yazılmaktadır.


İlçe olduktan sonra, eğitim yuvalarının çoğu kapanmıştır.Uzun yıllar sadece bir kaç ilk okul ile eğitime devam etmiştir.Bunun dışında diğer konularda da Siverek gerilemeye devam etmiştir.Belediyece bazı çalışmalar yapıldıysa da bunun yeterli olduğu söylenemez. l945 yıllarına kadar gün be gün gerileyen Siverekte, aydın insanlar ve basının büyük çaba ve mücadeleleri neticesinde 1946 yılında Siverek orta okulu açılmıştır,l947 yılında ilk defa , 1970 yılında ise ikinci şehir planı çalışmaları yapılmıştır,l950 de içme suyu l953 de ise elektrik şebekesi yapılmıştır.


Siverek belediyesi kendi imkanlarıyla hizmetlerini devam ettirerek başta ana caddeler olmak üzere yaş ve kuru hal pazarı,eski buğday pazarı yıktırılıp yerine betonarme buğday pazarı yapılmış bundan başka kasaplar ve manavlar çarşısı,içinde küçük sanayi sitesinin de yer aldığı şehirler arası otobüs terminali,halkın en önemli geçim kaynağı olan hayvan pazarının tesisi tamamlanmıştır.l963 te ilçe halk kütüphanesi, 19.. yılında Siverek'in en önemli tesislerinden olan ve Türkiye süt endüstrisi kurumu (SEK) tarafından kurulan "Süt ve tereyağı"fabrikası açılmıştır. 1923 ile 1996 yılları arasındaki 73 yıllık dönemde Siverek gelmesi gereken seviyeye ne yazık ki gelememiştir.


Bir zamanlar kültür seviyesi yüksek olan Siverek aydınlarının günden güne başka şehirlere göç etmesi,aydın insan nüfusunu azaltmış,köyden şehre akan göçler ise eğitim ve kültür seviyesini iyice düşürüp Siverek'e büyük bir köy ya da şehirköy manzarası vermiştir.


1974 te yetersiz kalan hükümet binasının yerine yenisi yapıldı Siverek ilçe olmadan (1926) evvel eğitime açık olan idadi mektebi (Lise) kapandıktan 37,38 yıl sonra l965 yılında yine aydınların ve yerel basının çaba ve mücadeleleriyle eğitime açılmıştır.


Ondan sonraki zaman içerisinde gerçekten kayda değer sosyal ve kültürel faaliyet görülmemiştir.1965'ten sonra Lise ve dengi eğitim alanında bir çok dallarda okullar açıldı.


1924 YILI DEVLET SALNAMESİ


Türkiye Cumhuriyeti


S İ V E R E K V İ L A Y E T İ


Vilayetin vaziyet ve ahvali umumiyesi.-Varidatı umumiye ve hususiyesi.- mektebler,cem'iyetler,şirketler ve fabrikaları,-ihracatı,-nüfusü umumiyesi memurların sıfatı,me'muriyetleriyle isimleri.


Vilayetin vaziyet ve ahvali umumiyesi:


Siverek vilayeti,Viranşehir kazasıyle merkeze aid Karakaçi,Karacadağ, Bucak nahiyelerini havi beş yüz seksen köyden ve bir çok göçebe aşairden ibarettir.Vilayetin umumi mesahe-i sathiyyesi 13,500 kilometre murabba'ı yani 6.000.000.dönümdür.Bunun sülusanı nisbetinde ormanlık ve mütabakisi taşlık olup, kabili ziraat kısmı bir milyon dönümdür.


Siverek vilayeti bir ziraat memleketidir. Arazisinin münbit ve mahsuldarlığı sayesinde istihsalatı ziraiyesi ihtiyacatı mahaliyeye kafi geliyor.senevi 340.000 kilo pirinç 6.000.000 kilo mikdar buğday 900.000 kilo arpa haric sevkiyatta bulunmaktadır.


Vilayetin varidatı umumiyesi 191,185 lira, varidatı hususiyesi 85,000 adet liradır.Vilayetin dahilinde şirket olmayıp yalınız Viranşehir kazasında bir un fabrikası vardır. Merkez vilayetde bir kız ve iki erkek ilk mektebiyle bir iptidai leyli köy mektebi ve merkeze aid muhtelif köylerde dört aded ilk erkek mekteb mevcud olub, bunlara müdavim talebe mikdarı ellisi kız ve dört yüzü erkek olmak üzere çem'en dört yüz ellidir.


MÜNTEŞİR GAZETE VE MECMUALAR


İRFAN GAZETESİ: Haftalık olarak siyasi mahiyetde Siverek'de intişar eden İrfan ğazetesi ilk def'a olarak 22 nisan 339 tarihinde şapiroğrafla ve 3 Şubat 341 tarihinden i'tibarende tab makinesiyle tab ve intişare başlamıştır.Pazarertesi günleri neşir olunur.Sahibi imtiyazı Siverek'li Mehmet Siret efendidir.Hey'eti muhaririyesi paşazade Fikri,Kekeizade Mustafa Vasfi, Acemzade Fikret beglerdir.Kendi matbaası mevcud olub adedi tab'ı üç yüzdür.


ALTIN IŞIK Mecmuası:Onbeş günde bir ilmi ve edebi mahiyetde neşir edilmektedir 341 senesi nisanında te'sis ve intişare başlamışdır.Sahibi imtiyazı ve müessisleri Mehmet Siret,Acemzade Mahmud Fikret efendilerdir. Müstekil ser muherriri yokdur.Hey'eti tehririyesi Mustafa ve Fikri beglerdir. Adedi tab'ı beş yüzdür.Kendi matbaası yokdur.


KEŞKÜL


ESER HAKKINDA:


Burada okuyacağınız Siverek tarihi ile ilgili notlar,eski Viranşehir Kadısı AbdulCelilzade Zühtü Efendi'nin "Keşkül" adlı el yazma kitabından aynen yeni Türkçeye aktarılmıştır.


Eser, yazarın oğlu Mehmet Feyzi BAYAR tarafından muhafaza edilmektedir.El yazmasının 436.ile 446.sahifeleri arasında yer alan bu bölümün başında şu ibare bulunmaktadır: "Urfa ilk tedrisat mektebi müfettişi Baki Bey'in istirhamı üzerine Siverek hakkında yazdığım tarihtir"


Siverek tarihi ile ilgili olan bu bölüm, Mehmet Feyzi BAYAR tarafından hiç değiştirilmeksizin bu günkü dile aktarılmıştır.Eserin sonunda yeralan "1/5/931" tarihi bu notların yazılış tarihi değil,el yazmasına geçiriliş tarihidir.Kitabın yazılışı yazarın oğlu Mehmet Feyzi BAYAR'a göre 1926-1927 tarihleridir.AbdulCelilzade Zühtü Efendi,o sıralarda Siverek'te bulunuyordu.


URFANIN KURTULUŞUNDA SİVEREK’İN ROLÜ


Haçlı zihniyetinin,Anadolu'yu emelleri doğrultusunda işgal etmek ve aralarında pay etmek için giriştikleri istilanın bir bölümü olan Urfa'nın işgaline karşı, gerek Urfalının gerekse çevre aşiretlerinin büyük mücadelesi vardır.Bununla beraber işgale karşı gerek örgütlenmede ve gerekse fiili mücadelede,Siverekliler büyük rolü oynamıştır.


Milli mücadele ile ilgili kaynaklarda belirtildiğine göre o zaman için en emin,güvenli ve teşkilatlanmış yer Siverek idi.Bunun için Urfa'daki Ali Saip Ursavaş ve Ali Rıza Bey gibi,güvenliğini tehlikede gören komutanlar hep Siverek'e sığınmışlardır.Ayrıca Fransız işgal kuvvetleri komutanları Villi ve Norman'ın işğali genişletmek için Diyarbakır,a geçişleri Siverek'te başta Cudi paşanın ve diğer aşiret reislerinin akıllı ve kahramanca davranışları sonucu akim kalmıştır.


Siverekliler gerek kendi kurdukları Müdafa'i Hukuk cemiyetlerine gerekse Kuvai Milliye teşkilatına bütün güçleriyle destek olmuşlardır.1919 yılında Siverek Müdafa'i Hukuk cemiyeti,Siverek müftüsü Yeşilbaş Osman Efendi'nin evinde yapılan bir toplantının sonunda oluşturuldu.Bu toplantıya Cudi Paşa,Mahmut Efendi,Şaraptullu Ömer Ağa,Ramazan Ağa oğlu Mehmet,Küçük Ömerlerin Rüştü,Bekir Köran,Karahanlı Şeyhmus ve Refik Bey katılmışlardır.


Daha sonra Siverek Müdafa'i Hukuk cemiyetinin başına Cudi Paşa getirilmiştir.


Siverek Müdafa'i Hukuk cemiyeti üyeleri;


Başkan:Cudi Paşa


Üyeler: Odabaşızade Mahmud Efendi(Meclis-i Mebusan Üyesi),


Ramazanoğlu Mehmet Ağa,


Re'fet Bey ,


Karahanlı Şeyhmus,


Molla Şeyh,


Şaraptullu Ömer Ağa


Bu cemiyetin kuruluşundan sonra Kuvay-ı Milliye Heyetlerine daha düzenli bir şekilde yardım yapılmıştır.


Sivas Kongresi'nden sonra oluşturulan Heyet-i temsiliye ile irtibata geçerek Milli Mücadeledeki görevlerini harfiyyen yerine getirmişlerdir.Özellikle Urfa'nın kurtuluşunda en büyük cephane , ilaç ve diğer savaş ihtiyaçları Siverek Müdafa-ı Hukuk Cem'iyetince yerine getirilmiş ve Siverekliler bu konuda hiç bir fedakarlıktan kaçınmamışlardır.Ayrıca Fransızların Güneydoğuyu işgallerini protesto ederek telgraf çekmişlerdir.

Siverek Araç Kiralama firmasına hoşgeldiniz. Sizlerde en iyi araçları kiralamak istiyorsanız bizimle iletişime geçin.

 • Şanlıurfa Havalimanı Araç Kiralama %>
  Şanlıurfa Havalimanı Araç Kiralama

  EuroCars Şanlıurfa Havalimanı araç kiralama merkezinden kiralayacağınız araç ile birlikte merkeze 40 km uza...

  10.3.2018
 • Urfa'da Sadece 5 Dakikada Araç Kiralama Yöntemi %>
  Urfa'da Sadece 5 Dakikada Araç Kiralama Yöntemi

  Gelişen sistemler ve olanaklar sayesinde artık araç kiralamak çok daha kolay bir hale geldi. Urfa’da sadece...

  6.4.2017
 • Şanlıurfa'da Araç Kiralarken Nelere Dikkat Edilmeli? %>
  Şanlıurfa'da Araç Kiralarken Nelere Dikkat Edilmeli?

  Şanlıurfa’da araç kiralamak isteyen bireysel ve kurumsal müşteriler, firmalardan beklentilerini en iyi bir ...

  6.4.2017
 • Şanlıurfa'da Havalimanı için Transfer Aracı Bulmak Artık Daha Kolay %>
  Şanlıurfa'da Havalimanı için Transfer Aracı Bulmak Artık Daha Kolay

  Ulaşım sektöründe bireysel ve kurumsal müşterilerin en çok talep ettiği özel ulaşım seçeneklerinden birisi ...

  6.4.2017
 • Şanlıurfa'da Bir Firma, Online Filo Kiralama Hizmeti Veriyor %>
  Şanlıurfa'da Bir Firma, Online Filo Kiralama Hizmeti Veriyor

  Filo kiralama hizmeti, Urfa online filo kiralama devri başlıyor. Sektörün öncü Urfa araba kiralama şirketi ...

  7.4.2017
 • Şanlıurfa Araba Kiralama %>
  Şanlıurfa Araba Kiralama

  Urfa’ya gelip araç kiralamayı düşünen müşterilerimiz yada zaten Urfa’da ikamet eden ancak güvenilir bir ara...

  7.4.2017
 • Urfa Oto Kiralama %>
  Urfa Oto Kiralama

  Urfa’da oto kiralamak için güvenebileceğiniz firmamız sektörde uzun yıllardır Urfa Oto Kiralama şirketi ola...

  7.4.2017
 • Şanlıurfa Merkez Rent A Car %>
  Şanlıurfa Merkez Rent A Car

  Sizlere yeni model araçlarımız ile makul fiyat kiralama hizmeti veriyoruz. Şanlıurfa rent a car her türlü e...

  7.4.2017
 • Şanlıurfa Havaalanı Araç Kiralama %>
  Şanlıurfa Havaalanı Araç Kiralama

  Sektörde uzun yıllardır araç kiralama hizmeti vere firmamız sahip olduğu zengin araç filosu ile siz değerli...

  7.4.2017
 • Şanlıurfa Filo Kiralama Hizmetleri %>
  Şanlıurfa Filo Kiralama Hizmetleri

  Filo kiralama hizmeti kurumsal müşterilerimize özel bir hizmet seçeneğidir. Şanlıurfa filo kiralama ile şir...

  7.4.2017
 • Şanlıurfa Havalimanı Transfer Hizmetleri %>
  Şanlıurfa Havalimanı Transfer Hizmetleri

  Havalimanına ulaşım sağlamak için tercih edilebilecek en avantajlı ulaşım seçeneklerinden birisi havalimanı...

  7.4.2017
 • Şanlıurfa Havalimanı Araç Kiralama %>
  Şanlıurfa Havalimanı Araç Kiralama

  Araç kiralama işlemi farklı amaçlar doğrultusunda yapılabilmektedir. Bizler sektörde uzun yıllardır hizmet ...

  7.4.2017
 • Şanlıurfa Araç Kiralama Konusunda Bilgilendirme? %>
  Şanlıurfa Araç Kiralama Konusunda Bilgilendirme?

  Araç kiralaması yapmak çoğu zaman “zor” algılanan bir durum ancak firmamız sektörde uzun yıllardır Şanlıurf...

  7.4.2017
 • 14 Şubat Sevgililer Gününe Özel Araç Kiralama Kampanyası %>
  14 Şubat Sevgililer Gününe Özel Araç Kiralama Kampanyası

  Sizlerde 14 Şubat Sevgililer Gününde araçsız kalmak istemiyorsanız EuroCars Rental yanınızda size özel bugü...

  7.4.2017
 • Şanlıurfa Rent A Car Firmaları %>
  Şanlıurfa Rent A Car Firmaları

  Şanlıurfa merkez ve çevresinde, özel ulaşım ihtiyacınız olduğunda otobüs ve diğer toplu taşıma imkanları kı...

  7.4.2017
 • Şanlıurfa Rent A Car %>
  Şanlıurfa Rent A Car

  Geniş araç filosu ile hizmet veren firmalar her zaman için beklentilerinizi daha iyi karşılar. Farklı model...

  7.4.2017
 • Şanlıurfa Otomobil Kiralama %>
  Şanlıurfa Otomobil Kiralama

  Her türlü özel ulaşım amaçlarınız için tercih edebileceğiniz kiralama işlemlerini sadece 1 günlük için yapa...

  7.4.2017
 • Şanlıurfa Oto Kiralama %>
  Şanlıurfa Oto Kiralama

  Özel ulaşım, organizasyonlar ve çeşitli ulaşım amaçları dahilinde kiralayabileceğiniz araçlar hakkında bilm...

  7.4.2017
 • Şanlıurfa Merkez Oto Kiralama %>
  Şanlıurfa Merkez Oto Kiralama

  İnsanlar artık özle ulaşımları için araç kiralamayı tercih ediyor. Belli bir kısa mesafeyi gitmek, birden f...

  7.4.2017
 • Urfa Merkez Oto Kiralama %>
  Urfa Merkez Oto Kiralama

  Şanlıurfa merkezinde kiralama işlemini gerçekleştirmeniz gerektiğinde, burada tercih edebileceğiniz pek çok...

  7.4.2017
 • Şanlıurfa Karaköprü Rent A Car %>
  Şanlıurfa Karaköprü Rent A Car

  Şanlıurfa Karaköprü araba, otomobil kiralama yaparak, her türlü özel etkinlikler için kullanabileceğiniz bi...

  7.4.2017
 • Şanlıurfa Eyyübiye Araç Kiralama %>
  Şanlıurfa Eyyübiye Araç Kiralama

  Şanlıurfa Eyyübiye araç kiralaması yaparak, dilediğiniz gibi ulaşım sağlayabilir ve özel organizasyonlarda ...

  7.4.2017
 • Şanlıurfa Araç Kiralama %>
  Şanlıurfa Araç Kiralama

  Sektörde adını duyurmuş ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firma ile çalışmak, sizlere her zaman ...

  7.4.2017
 • Şanlıurfa Araba Kiralama %>
  Şanlıurfa Araba Kiralama

  Özel araçlar sayesinde istediğiniz yere daha rahat gidebilir, çeşitli organizasyonlar kapsamında aracı kull...

  7.4.2017
 • Şanlıurfa Merkez Araç Kiralama Uyarı! %>
  Şanlıurfa Merkez Araç Kiralama Uyarı!

  Şanlıurfa Merkez Araç Kiralama haberine göre; kayıt dışı araç kiralama şirketleri açıksenet imzalatarak ara...

  7.4.2017
 • Şanlıurfa Rent A Car Sektörü %>
  Şanlıurfa Rent A Car Sektörü

  EuroCars Rental, Şanlıurfa Rent A Car olarak sektörde yerini almıştır. Ticari politikamız herzaman uygun fi...

  7.4.2017
 • Şanlıurfa'yı EuroCars Rental ayrıcalıklarıyla gezin %>
  Şanlıurfa'yı EuroCars Rental ayrıcalıklarıyla gezin

  Bu tarihi şehrin, ilk kuruluşu hakkında kesin bilgiler yoktur. Meşhur Arap tarihçisi Ebul Faraç''a göre Şan...

  7.4.2017
 • Şanlıurfa Karaköprü Oto Kiralama %>
  Şanlıurfa Karaköprü Oto Kiralama

  Karaköprü, Şanlıurfa ilinin bir ilçesi. 12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile ilçe ol...

  7.4.2017
 • Şanlıurfa Merkez Rent A Car %>
  Şanlıurfa Merkez Rent A Car

  Şanlıurfa merkez rent a car, günlük kiralama ve uzun dönem kiralama olarak ikiye ayrılabilir. Günlük kirala...

  7.4.2017
 • Şanlıurfa Haliliye Rent A Car %>
  Şanlıurfa Haliliye Rent A Car

  Yıllar öncelerinde kullanın at ya da at arabaları artık tarih oldu. Teknolojinin ilerlemesi ve yeni yönteml...

  7.4.2017
 • Kredi kartı ile araç kiralayabilirsiniz %>
  Kredi kartı ile araç kiralayabilirsiniz

  EuroCars Rental firmamız artık ileri teknolojiyi hizmet sektöründe kullanmak adına bazı çalışmalar yapmakta...

  7.4.2017
 • Axess sahiplerine dev özel kampanya! %>
  Axess sahiplerine dev özel kampanya!

  EuroCars Rental'dan Axess sahiplerine dev %20 İndirim!

  7.4.2017
 • Ucuz Oto Kiralama Şanlıurfa %>
  Ucuz Oto Kiralama Şanlıurfa

  Şanlıurfa Gap Havalimanı bölgesindeki tüm önemli ve bağımsız araba kiralama tedarikçisi fiyatlarını karşıla...

  7.4.2017
 • Şanlıurfa Tur Hizmetleri %>
  Şanlıurfa Tur Hizmetleri

  Şanlıurfa, Doğu’nun gizemli kentlerinden biri. Geziniz sırasında Şanlıurfa’nın tüm gizlerini çözeceğinizi s...

  7.4.2017
 • En Ucuz Şanlıurfa Araç Kiralama İşlemleri %>
  En Ucuz Şanlıurfa Araç Kiralama İşlemleri

  Güneydoğu Anadolunun kültür başkenti olarak adlandırılan Şanlıurfa, araç kiralama, araba kiralama, oto kira...

  7.4.2017
 • Onlarca Sıfır Aracı Rent a Car Firmamızdan Temin Edin %>
  Onlarca Sıfır Aracı Rent a Car Firmamızdan Temin Edin

  Onlarca sıfır aracı sizler için Şanlıurfa Rent a car ağında barındıran firmamız, günden güne hizmeti hep bi...

  7.4.2017
 • Otomatik ve Düz Vites Seçenekleriyle Hizmet Sunuyoruz %>
  Otomatik ve Düz Vites Seçenekleriyle Hizmet Sunuyoruz

  Her kişinin sürüşüne ilişkin olarak araç kiralama hizmeti veren firmamız, bu sayede artık otomatik vites te...

  7.4.2017
 • Her Bütçeye Uygun Filo Hizmeti %>
  Her Bütçeye Uygun Filo Hizmeti

  Her bütçeye uygun fiyatlandırmalardan hizmet sunan Şanlıurfa rent a car firmamız, filoda yer alan tüm çeşit...

  7.4.2017
 • Aileniz ile Güvenli Yolculuğun Tadını Çıkarın %>
  Aileniz ile Güvenli Yolculuğun Tadını Çıkarın

  Ailenizle güvenli bir yolculuk ortamı yaratmak istiyorsanız, hemen kafanızda soru işareti olmadan Şanlıurfa...

  7.4.2017
 • Araba Kiralamak İçin En Doğru Adres %>
  Araba Kiralamak İçin En Doğru Adres

  “müşteri memnuniyeti” sloganını kendisine hedef belirlemiş, güler yüzlü hizmetini eksik etmeyen Şanlıurfa A...

  7.4.2017
 • Sıfır Kilometre Araç Kiralamak İster Misiniz? %>
  Sıfır Kilometre Araç Kiralamak İster Misiniz?

  0 kilometre araçlarımız ile beraber Şanlıurfa Rent a car olarak hizmetinizdeyiz! Sizleri daima ön plana çık...

  7.4.2017
 • Her Marka Aracın Barındığı Geniş Filo %>
  Her Marka Aracın Barındığı Geniş Filo

  Her marka araca yer veren ve bu sayede tüm bütçelere duyarlı bir hizmet akışı sunan Şanlıurfa araç kiralama...

  7.4.2017
 • En Geniş Filo Ağı EuroCars Rental'da %>
  En Geniş Filo Ağı EuroCars Rental'da

  Şanlıurfa bölgesinde birçok kişi geniş filo ağına sahip olan rent a car firmaları araştırmaktadır. Bu nokta...

  7.4.2017
 • En kaliteli araçları kiralama fırsatları! %>
  En kaliteli araçları kiralama fırsatları!

  Amacınız performans bakımından ön plana çıkan otomobilleri kiralamak ise bu noktada hemen Şanlıurfa rent a ...

  7.4.2017
 • Performans bakımından sizi ön plana çıkartacak araçlar! %>
  Performans bakımından sizi ön plana çıkartacak araçlar!

  Eğer bir araçta en çok önemsediğini şey performans ise bu noktada mutlaka Şanlıurfa rent a car firmamızı ar...

  7.4.2017
 • Urfa'da Oto Kiralamak Bu Kadar Kolay mı? %>
  Urfa'da Oto Kiralamak Bu Kadar Kolay mı?

  Son zamanlarda pek çok vatandaş özel günleri için araç kiralaması yapıyor. Şanlıurfa’da oto kiralama şirket...

  8.4.2017
 • Şanlıurfa Online Araç Kiralama %>
  Şanlıurfa Online Araç Kiralama

  EuroCars Rental ile Artık seyahat, neredeyse herkes için bir rutin haline gelmeye başlamış durumda.

  10.6.2017
 • Suruç Araç Kiralama %>
  Suruç Araç Kiralama

  Suruç için araç kiralama fırsatları EuroCars Rental'da.

  12.6.2017
 • Bozova Araç Kiralama %>
  Bozova Araç Kiralama

  Bozova araç kiralama fırsatları EuroCars Rental'da

  12.6.2017
 • Ceylanpınar Araç Kiralama %>
  Ceylanpınar Araç Kiralama

  Ceylanpınar araç kiralama fırsatlarını bizimle yakalamak istiyormusunuz?

  12.6.2017
 • Şanlıurfa Otogar Araç Kiralama %>
  Şanlıurfa Otogar Araç Kiralama

  Şanlıurfa Otogar Araç Kiralama Hizmetleri EuroCars Rental'da.

  19.6.2017
 • Birecik Araç Kiralama %>
  Birecik Araç Kiralama

  Birecik araç kiralama olanaklarını EuroCars Rental firması olarak sağlıyoruz.

  24.6.2017
 • Şanlıurfa Araç Kiralama Oto Kiralama %>
  Şanlıurfa Araç Kiralama Oto Kiralama

  Arkeolojik bulgulara göre Şanlıurfa, dünyanın en eski kenti, insanlık tarihinin başlangıcı, tüm insanlığın ...

  6.7.2017
 • Şanlıurfa İl ve İlçe Araç Kiralama Firmaları %>
  Şanlıurfa İl ve İlçe Araç Kiralama Firmaları

  Şanlıurfa bölgesindeki güvenilir tüm araç kiralama firmaları.

  6.7.2017
 • Şanlıurfa il sınırları dahil anahtar teslim araç kiralama hizmeti %>
  Şanlıurfa il sınırları dahil anahtar teslim araç kiralama hizmeti

  Şanlıurfa'nın hangi bölgesinde olursanız olun anahtar teslim araç kiralama hizmetini ayağınıza kadar getiri...

  8.7.2017
 • Yeni Araçlarla Muhteşem Sürüş Keyfi EuroCars Rental'da. %>
  Yeni Araçlarla Muhteşem Sürüş Keyfi EuroCars Rental'da.

  Yeni ve sıfır araçlarımızı sizler için EuroCars Rental filomuzda sizler için barındırıyoruz.

  18.7.2017
 • Şanlıurfa'da Bütçenize Uygun Araç Kiralama Fırsatları! %>
  Şanlıurfa'da Bütçenize Uygun Araç Kiralama Fırsatları!

  Sizler de Audi, BMW, Mercedes, Renault, Dacia, Seat, Hyundai, Fiat gibi pek çok markayı ilgilendiren araç t...

  20.7.2017
 • Şanlıurfa Ekonomik Araç Kiralama %>
  Şanlıurfa Ekonomik Araç Kiralama

  Ekonomik araç kiralama hizmeti ile bütçenize uygun bir şekilde arabanızı kiralayın!

  7.9.2017
 • Vip Şanlıurfa Havalimanı Transfer Hizmetleri %>
  Vip Şanlıurfa Havalimanı Transfer Hizmetleri

  Vip Şanlıurfa HavalimanıTransfer hizmeti; herhangi bir adresten havalimanına veya havalimanından başka gitm...

  2.1.2018
 • Şanlıurfa Havalimanı Araç Kiralama Tarihçesi %>
  Şanlıurfa Havalimanı Araç Kiralama Tarihçesi

  Urfa tarihinin Paleolotik çağa kadar (M.Ö. 500.000 - 8.000) uzandığı tespit olunmuştur. Kazılarda neolitik ...

  10.1.2018
 • Şanlıurfa Araç Kiralama Hizmetleri Her Geçen Büyümekte! %>
  Şanlıurfa Araç Kiralama Hizmetleri Her Geçen Büyümekte!

  Her geçen gün büyükmekte olana Şanlıurfa adım adım yükselen rent a car herkes tarafından değer gören Şanlıu...

  10.1.2018
 • Şanlıurfa Lüks Araç Kiralama, Şoförlü Araç Kiralama Hizmeti %>
  Şanlıurfa Lüks Araç Kiralama, Şoförlü Araç Kiralama Hizmeti

  Şanlıurfa`da lüks araç kiralama ve şoförlü araç kiralama keyfini yaşayabilirsiniz.

  4.3.2018
 • Konforlu Hizmet ''Urfa Rent A Car'' %>
  Konforlu Hizmet ''Urfa Rent A Car''

  Rent A Car hizmetleri günümüzde birçok ilde yaygınlaşmaya başladı. Bu hizmet yaz ve bahar aylarında daha ço...

  13.3.2018
 • Urfa'da Araç Kiralamanın Kolay Yolu %>
  Urfa'da Araç Kiralamanın Kolay Yolu

  Pek çok insan gittiği ya da gitmek üzere olduğu ilde araç kiralamak ister. Günümüzde havaalanlarının ve hav...

  13.3.2018
 • Araç İhtiyacınız Olduğu Anda Şanlıurfa Havalimanı Ofisinde! %>
  Araç İhtiyacınız Olduğu Anda Şanlıurfa Havalimanı Ofisinde!

  Şanlıurfa havalimanı araç kiralama hizmeti almak isteyen müşterilerimiz için yeni yıl ile birlikte pek çok ...

  14.3.2018
 • Misafir Olduğunuz Şanlıurfa'da Araçsız Kalmayın %>
  Misafir Olduğunuz Şanlıurfa'da Araçsız Kalmayın

  Ansızın gelişen yolculuklar ya da hazırlıksız ortaya çıkan bir seyahat ya da planlı bir tatil fark etmeksiz...

  15.3.2018
 • Şanlıurfa'da Lüks Ya da Ekonomik Araç Seçimi Sizin Olacak %>
  Şanlıurfa'da Lüks Ya da Ekonomik Araç Seçimi Sizin Olacak

  Şanlıurfa araç kiralama havalimanında sizlere sunduğumuz olağan üstü uygun koşullarla ve lüks ayrıntılarla ...

  16.3.2018
 • Şanlıurfa Havalimanı'nda Araç Kiralama %>
  Şanlıurfa Havalimanı'nda Araç Kiralama

  Herkes hayatının bir döneminde ev kiralamış ya da evini kiraya vermiştir. Ancak herkes hayatının bir dönemi...

  18.3.2018
 • Şanlıurfa Oto Kiralama %>
  Şanlıurfa Oto Kiralama

  Şanlıurfa oto kiralama merkezleri gün geçtikçe, talep artmaya devam ettikçe artmaya hızlı bir şekilde devam...

  19.3.2018
 • Deneylimli ve Güler Yüzlü ‘’Şanlıurfa Rent A Car’’ %>
  Deneylimli ve Güler Yüzlü ‘’Şanlıurfa Rent A Car’’

  Ülkemiz de artık vatandaşlar kendi şahsi olarak araç almaktansa her bir tanesi Şanlıurfa Rent A Car araç ki...

  20.3.2018
 • Şanlıurfa Havalimanı'ndan Ayrılmanın En Kolay Yolu! %>
  Şanlıurfa Havalimanı'ndan Ayrılmanın En Kolay Yolu!

  Şanlıurfa havalimanı'da araçmı kiralayacaksınız? Uçağınız rötar yapar diye çok korktunuz neyse ki korktuğun...

  21.3.2018
 • Urfa'da Rent A Car %>
  Urfa'da Rent A Car

  Pek çok kelimenin İngilizce karşılığını Türkçe gibi rahatlıkla kullandığımız günümüzde, araç kiralama için ...

  24.3.2018
 • Şanlıurfa Havalimanı Araç Kiralama %>
  Şanlıurfa Havalimanı Araç Kiralama

  Şanlıurfa Havalimanı Araç Kiralama işllerinde pratik ve uygun çözümler EuroCars Rental’da

  9.6.2018
 • Şimdi EuroCars ile Yola Çıkmanın Tam Zamanı! %>
  Şimdi EuroCars ile Yola Çıkmanın Tam Zamanı!

  Şanlıurfa rent a car hizmetlerinin yanı sıra en iyi donanımlı ve konforlu araçlarla sürüş keyfine varın. 4.11.2018

 • Şanlıurfa Havalimanı Araç Kiralama %>
  Şanlıurfa Havalimanı Araç Kiralama

  Şanlıurfa havalimanı araç kiralama hizmetlerinin yanı sıra, Şanlıurfa hakkında bilmeniz gereken herşey.

  20.11.2018
 • Uygun Fiyatlı Şanlıurfa Havalimanı Araç Kiralama %>
  Uygun Fiyatlı Şanlıurfa Havalimanı Araç Kiralama

  En uygun fiyatlarla Şanlıurfa havalimanı araç kiralama hizmetleri EuroCars'da.

  24.11.2018
 • "/>
  "Şanlıurfa Araç Kiralama" Hakkında?

  Bir bölgede araç kiralama hakkında bilmeniz gerekenler.

  12.6.2019
 • Her Adımda Şanlıurfa'yı Gezmeye Hazır Mısınız? %>
  Her Adımda Şanlıurfa'yı Gezmeye Hazır Mısınız?

  Her adımda Şanlıurfa'nın muhteşem zerafeti.

  13.6.2019
 • Şanlıurfa Göbeklitepe Rent A Car %>
  Şanlıurfa Göbeklitepe Rent A Car

  Tarihin sıfır noktasına ulaşım ve araç kiralama için EuroCars siz değerli müşterilerine en konforlu hizmeti...

  19.6.2019
 • Şanlıurfa Havalimanı Araç Kiralama %>
  Şanlıurfa Havalimanı Araç Kiralama

  Şanlıurfa havalimanı araç kiralama konusunda hizmet sunan firmamız uygun fiyatlara her model araçları ile s...

  10.7.2019
 • Şanlıurfa Araç Kiralama %>
  Şanlıurfa Araç Kiralama

  Şanlıurfa araç kiralama firması olarak bizlerin de en temel amacı bölge halkının bu konudaki ihtiyaçlarını ...

  10.7.2019
 • Şanlıurfa Rent A Car %>
  Şanlıurfa Rent A Car

  Şanlıurfa rent a car hizmeti sunan firmamız titiz bir şekilde çalışarak sizlere en uygun araçları tahsil et...

  11.7.2019
 • Şanlıurfa Havalimanı Rent A Car %>
  Şanlıurfa Havalimanı Rent A Car

  Şanlıurfa havalimanı rent a car hizmeti kapsamında araçları bizzat elden teslim etmekte ve dilemeniz durumu...

  11.7.2019
 • Şanlıurfa Oto Kiralama %>
  Şanlıurfa Oto Kiralama

  Şanlıurfa oto kiralama hizmeti sunan firmamız yıllardır bu sektörde çalışmaktadır. Firmamızın bu sektörde e...

  13.7.2019
 • Şanlıurfa Güvenilir Araç Kiralama %>
  Şanlıurfa Güvenilir Araç Kiralama

  Şanlıurfa güvenilir araç kiralama hizmetinden faydalanmak isterseniz, sizler için firmamızda en güvenilir h...

  17.7.2019
 • Şanlıurfa Güvenilir Rent A Car %>
  Şanlıurfa Güvenilir Rent A Car

  Şanlıurfa güvenilir rent a car hizmetimizden yararlanmak isterseniz, bizlerden her konuda bilgiyi 7/24 alab...

  17.7.2019
 • Şanlıurfa Havalimanı Araç Kiralama Nasıl Gerçekleştirilir? %>
  Şanlıurfa Havalimanı Araç Kiralama Nasıl Gerçekleştirilir?

  Şanlıurfa havalimanı araç kiralama hizmeti verdiğimiz firmamızda, sizlere en çok faydayı sağlamak için hizm...

  18.7.2019
 • Şanlıurfa Uygun Fiyata Araç Kiralama %>
  Şanlıurfa Uygun Fiyata Araç Kiralama

  Şanlıurfa uygun fiyata araç kiralama hizmetimizden yararlanarak, bahsedilen bu hususlardan kolay bir şekild...

  18.7.2019
 • Şanlıurfa Uygun Fiyata Rent A Car %>
  Şanlıurfa Uygun Fiyata Rent A Car

  Şanlıurfa uygun fiyata rent a car hizmeti verdiğimiz firmamızda, sizlerin araç kiralama taleplerine en kısa...

  20.7.2019
 • Şanlıurfa Havalimanı Araç Kiralama Arasında Öncüyüz %>
  Şanlıurfa Havalimanı Araç Kiralama Arasında Öncüyüz

  Şanlıurfa havalimanı araç kiralama olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren kendimize hedef olarak belirledi...

  1.8.2019
 • En Uygun Şanlıurfa Araç Kiralama Firması %>
  En Uygun Şanlıurfa Araç Kiralama Firması

  Şanlıurfa araç kiralama olarak, kurulduğumuz ilk günden itibaren kaliteli hizmet anlayışı en uygun araç kir...

  4.8.2019
 • Şanlıurfa Rent A Car Fiyatları %>
  Şanlıurfa Rent A Car Fiyatları

  Şanlıurfa rent a car olarak, yıllara dayanan tecrübelerimiz ile ilk hedefimiz siz değerli müşterilerimize k...

  4.8.2019
 • Şanlıurfa Havalimanı Rent A Car Fiyatları %>
  Şanlıurfa Havalimanı Rent A Car Fiyatları

  Şanlıurfa havalimanı rent a car, siz değerli müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve aklındaki bütün ...

  5.8.2019
 • Şanlıurfa Oto Kiralama Fırsatları %>
  Şanlıurfa Oto Kiralama Fırsatları

  Şanlıurfa oto kiralama olarak, uzun yıllardır yaptığımız bu işte ilk hedef olarak belirlediğimiz müşteri me...

  17.8.2019
 • Şanlıurfa Havalimanı Araç Kiralama %>
  Şanlıurfa Havalimanı Araç Kiralama

  Türkiye’nin 4 kilometre uzunluğunda pisti ile en uzun pist unvanı yerini alan Şanlıurfa Havalimanı 17 Hazir...

  12.3.2018
Duyuru & Kampanya
Güncel duyuru ve fırsatlar e-posta adresinize gelsin. Kampanya ve yeniliklerden ilk önce siz haberdar olun

Merkez Ofis : Sultan Fatih Mah. 107. Sokak. Park Apt. Kat: 1 D: 2, 63100 Haliliye/Şanlıurfa

Havalimanı Ofis : Şanlıurfa Gap Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu Salonu No: Z/58 Karaköprü/Şanlıurfa

Telefon :

+90 414 312 43 25

+90 414 312 44 41

GSM : +90 554 122 22 22

GSM : +90 553 643 44 44

E-posta : info@eurocarsrental.com

© 2019 eurocarsrental.com
whatsapp